Информационно известие за прозрачност при обработване и доверително третиране на лични данни от „Ливинг Лайф“ ЕООД

Това известие цeли да отговори на изискванията за прозрачност в Членове 13 и 14 от Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679 на на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО), наричан накратко ОРЗД/GDPR, Насоките за прозрачност на Европейската Работна Група по Член 29 и останалите нормативни актове в областта на защитата на личните данни, приложими при извършването на дейността на „Ливинг Лайф“ ЕООД.

Цел на настоящото известие:

За „Ливинг Лайф“ ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на лични данни, защитата и сигурността на личната Ви информация са висок приоритет. Дружеството е ангажирано със спазването и прилагането на въведените от приложимите норми гаранции, принципи и конкретни правила за защита на личните данни на физическите лица. Уведомяваме Ви, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и за защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.

Това известие описва как ние ще обработваме личните Ви данни преди, по време на и след приключване на взаимоотношенията помежду ни. Всички дейности, описани тук са в съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679) (GDPR) и останалите приложими нормативни актове.

Известието се отнася до и се прилага по отношение на всички физически лица - бъдещи, настоящи и бивши клиенти на дружеството, негови доставчици, лица, с които са сключени различни видове граждански договори, включително, но не само преводачи, физически лица-съдружници или еднолични собственици, управители и др. субекти на лични данни. Известието се прилага и по отношение на физически лица – законни представители и/или служители на юридически лица, с които Дружеството осъществява взаимоотношения в рамките на своята дейност, доколкото посочването на техни лични данни е необходимо във връзка с отношенията между съответните юридически лица.

По силата на приложимото законодателство за защита на личните данни „Ливинг Лайф“ ЕООД има задължение да предостави на физическите лица – субекти на данните информацията, съдържаща се в това известие, а именно:

 1. Лица, които обработват Вашите лични данни:

„Ливинг Лайф“ ЕООД е юридическо лице, регистрирано съгласно законодателството на Република България в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, с Единен идентификационен номер (ЕИК) 204580741, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 41, вх. В, ет. 2, ап. 43, адрес за кореспонденция: гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 41, вх. В, ет. 2, ап. 43, телефон 0886/734859 и електронен адрес за връзка: contact@natalianakova.com, лице за контакт: Наталия Нинова Накова (представляващ Дружеството). Съгласно приложимите правни норми „Ливинг Лайф“ ЕООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни да определим целите и средствата за обработването на личните Ви данни.

В рамките на Дружеството данните се обработват по указания на администратора при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“, като същите се обработват лично от управителя на Дружеството при съблюдаване на приложимите правни норми за защита на данните. Във връзка с дейността на Дружеството и осигуряване спазване на действащото законодателство данните биха могли да бъдат обработвани и от лица (физически, юридически и др.), които не са служители на администратора (счетоводни и данъчни консултанти, юридически консултанти, изпълнители по договори за друг вид услуги, включително, но не само преводачи, туроператори, посредници при предоставяне на услугите на Дружеството, организатори на различни видове семинари, обучения и други, специалисти по информационни технологии, пощенски и куриерски служби и др.), които лица според конкретния случай биха могли да бъдат обработващи лични данни, самостоятелни администратори на лични данни или съадминистратори, заедно с Дружеството. Когато посочените лица действат като обработващи данните същите са задължени да извършват обработването съобразно нашите указанията като администратор и при спазване на приложимите норми, за което са постигнати изискуемите от нормите договорености. Когато тези лица обработват данните като самостоятелен администратор или съадминистратор те също са длъжни да спазват всички приложими норми за защита на Вашите лични данни. На така посочените лица извън структурата на Дружеството Ваши данни се предоставят при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“, за изпълнение на конкретните цели на взаимоотношения и в съответния необходим обем.

 1. Принципи, свързани с обработването на лични данни:

Личните данни ще бъдат:

 1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и няма да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

г) точни и при необходимост ще бъдат поддържани в актуален вид; ще бъдат предприети всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

 1. Общи основания за обработване на личните данни:

„Ливинг Лайф“ ЕООД ще обработва Вашите лични данни, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните законови основания за обработване:

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, включително, но не само задължение за водене на счетоводна отчетност, за изпълнение на задължения по заплащане на данъци, осигурителни вноски, удостоверяване на осигурителен или друг стаж, банкови процедури и други законово регламентирани задължения;

г)  обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 1. Категории лични данни, които се обработват и правни основания за обработването им:

„Лични данни" означава всяка една информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме за съответните цели следните категории лични данни за Вас:

 • Във връзка със и за целите на сключване, изпълнение и прекратяване на различни видове договори между Вас и Дружеството и доколкото конкретните договорни отношения налагат събирането на съответните данни в съответната необходима степен, бихме могли да съберем, съхраняваме и обработваме следните Ваши данни: имена, адрес за кореспонденция, единен граждански номер. При изразено съгласие от Ваша страна и предвид целите на договора бихме могли също така да съберем, съхраняваме и обработваме и информация за Вашия телефонен номер и/или личен e-mail и/или други данни за контакт с Вас, като например такива за комуникация чрез skype, viber и други онлайн средства за комуникация, които Вие ни предоставите; 
 • Когато вие сте законен или упълномощен представител на юридическо лице, с което Дружеството влиза в договорни отношения, данните, които събираме са Вашите индивидуализиращи данни като законен или договорен представител с цел удостоверяване на сключване на договора при наличие на надлежна представителна власт от Ваша страна. При изразено съгласие от Ваша страна и предвид целите на договора бихме могли да съберем, съхраняваме и обработваме също и Вашия телефонен номер и/или e-mail и/или други данни за контакт като skype, viber и други онлайн средства за комуникация, предоставени ни от Вас за целите на контакт с Вас в качеството Ви на законен или упълномощен представител на съответното юридическо лице;
 • Във връзка с нашите задължения за водене на счетоводна и финансова отчетност и за целите на издаване на фактура за предоставените от нас услуги (в случаите, когато това изрично е поискано от Вас) -  имена, единен граждански номер, град по местоживеене;
 • За целите на извършване на банкови разплащания - данни за лична банкова сметка в  необходимия обем за извършване на съответната банкова операция;
 • За целите на изпълнение на нашите задължения съгласно приложимото данъчно и осигурително законодателство, като например тези по отношение на едноличния собственик в Дружеството – съответните изискуеми от правните норми данни за подаване към съответните институции (НАП, НОИ и др.), съдържащи се в утвърдените образци на декларации, служебни бележки и др. – имена, единен граждански номер и други изискуеми от закона данни;
 • Също така бихме могли да обработваме и друга Ваша лична информация, която Вие лично и по Ваша собствена преценка ни предоставите във връзка със и за целите на сключване, изпълнение и прекратяване на договора или други взаимоотношения помежду ни;
 • В случаите, когато отправяте до нас запитвания през формата за контакт на нашия сайт (https:/natalianakova.com) – данните, които ще съберем и обработим са попълнените от Вас данни за контакт във формата за контакт (име, електронен адрес) и друга информация, която Вие по собствено желание и лична преценка ни предоставите при запитването; Тази информация се събира и обработва единствено за целите на осъществяване на комуникация с Вас във връзка със запитването и ще бъде обработвана само за тези цели; 
 • При посещение от Вас на нашия сайт ние използваме различни видове Бисквитки (Cookies). За повече информация, моля, да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookies), поместена на нашия сайт: https:/natalianakova.com/cookies
 • Във връзка с организирането от наша страна на различни семинари, събития и други инициативи също бихме могли да съберем Ваши данни като телефонен номер, електронен адрес, имена и други данни за контакт – skype, viber и др., които данни Вие ни ги предоставяте по Ваше съгласие и желание и които ще бъдат обработвани от нас единствено за целите на провеждане на съответния семинар, събитие или друга инициатива и/или с цел информирането Ви за други подобни инициативи, събития и семинари, ако такова е Вашето съгласие и желание. По време на нашите семинари, събития и/или инициативи ние бихме могли да обработим и други Ваши данни, които Вие по Ваша собствена преценка сте преценили да предоставите на нас и/или на другите участници в семинара (например предоставяне от Вас на Ваша лична информация при разговори, обсъждания, въпроси и отговори), което ще се счита за дадено от Вас съгласие за предоставянето им. По време на, и/или след приключване на така посочените мероприятия ние бихме могли да съберем и обработваме и информация за Вашия образ чрез фото и/или видео заснемане при изразено съгласие от Ваша страна, които данни при съгласие от Ваша страна бихме могли да използваме за споделяне в социалните мрежи единствено с цел отразяване на проведеното мероприятие и реклама на бъдещи подобни мероприятия;
 • При необходимост от адресиране на различна кореспонденция до Вас като физически лица бихме могли да съберем и обработим данни за Вашите имена, адрес за кореспонденция, телефонен номер, доколкото същите са необходими за доставяне на съответната пратка от доставчиците на пощенски и куриерски услуги;   

Конкретните правни основания за обработване на посочените по-горе данни са:

Обработването на посочените по-горе данни е необходимо за сключването, изпълнението и прекратяването на съответния граждански или друг вид договор, по който Вие като субект на данните сте страна, за спазването на наши законови задължения (като финансово-счетоводна отчетност, за изпълнение на задължения по заплащане на данъци, осигурителни вноски, удостоверяване на осигурителен и друг стаж, банкови процедури и други законово регламентирани задължения), а в определени случаи за целите на легитимните интереси на нас като администратор и/или на трета страна. Обработването на някои категории от посочените по-горе данни, като имена, телефонен номер, електронен адрес и други данни за контакт с Вас, както и други данни, предоставени от Вас по Ваша преценка и желание, се извършва на основание предоставеното от Вас съгласие за обработването им, което се счита за дадено при предоставяне от Ваша страна на съответните лични данни. Вашето съгласие може да бъде обективирано и в писмена форма.

Също така е възможно да обработваме и някои специални категории, по-чувствителни лични данни за Вас, като данни за Вашето здравословно състояние и други категории чувствителни лични данни, които Вие по Ваша преценка ни предоставите, като правното основание за обработването им е Вашето изрично изразено съгласие за обработването им. С предоставянето от Ваша страна и по Ваше желание на посочените данни се приема, че Вие давате своето изрично съгласие за обработването им за целите, за които ги предоставяте, което съгласие може да се обективира и в писмена форма. Такива категории чувствителни лични данни ние бихме могли да обработваме и за целите на изпълнение на наши задължения по приложимото осигурително законодателство, както и други наши законови задължения. В тези случаи правното основание за обработване на данните е обработване за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните ни права като администратор или на Ваши права по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила.

 1. Цели на обработване на Вашите лични данни:

Администраторът на лични данни „Ливинг Лайф“ ЕООД ще обработва Вашите лични данни с цел изпълнение на приложимите законодателни изисквания, съдържащи се в правото на Република България и в правото на Европейския Съюз.

Ние ще обработваме категориите лични данни, изброени в Част IV (вижте по-горе) основно, за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. Предоставените от Вас по Ваше съгласие данни за контакт, като имена, телефонен номер, електронен адрес и други контактни данни - skype, viber и др. ще използваме единствено за целите да Ви информираме за текущи и/или предстоящи наши семинари, инициативи и събития и за предоставяне на информация и комуникация с Вас за такива дейности, за които Вие сте проявили интерес и/или сте заявили участие по Ваша инициатива. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за защита на нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество над тези интереси по смисъла на приложимите норми.

Вашите лични данни ще обработваме с цел:

 • Надлежното сключване, изпълнение и прекратяване на договорите, по които Вие и Дружеството сте страни;
 • Финансово-счетоводна отчетност;
 • Изчисляване и внасяне на съответните данъчни и/или осигурителни вноски, когато това се налага по силата на приложимото законодателство;
 • При изпълнение от наша страна на договори с лица, обработващи лични данни по наши указания и/или при съвместни дейности и инициативи с други администратори на лични данни, включително съадминистратори (в обем и степен, съответстващи на целите, за които се обработват данните);
 • Получени от Вас искания за издаване на различни документи и/или предоставяне на информация, съдържащи Ваши лични данни;
 • При извършване на регулярната дейност на Дружеството, свързана с подаване на изискуеми по закон данъчни, осигурителни и др. справки, декларации, уведомления и други документи и информация до съответните държавни, общински и други органи и институции, а също и при получени изрични искания от същите за предоставяне на документи и информация във връзка с дейността на Дружеството (в случай на проверки, ревизии, жалби, различни видове контролни производства и др.), които документи и информация по необходимост съдържат Ваши лични данни;
 • За предоставяне на информация и комуникация с Вас, включително и чрез доставчици на пощенски и куриерски услуги;

За някои от целите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.

 1. Как получаваме Вашите лични данни?

Ние получаваме Вашите лични данни във връзка със сключването и/или в хода на действието на договора ни с Вас. Предоставянето на тази информация се осъществява директно от Вас за целите на сключването и изпълнението на съответния договор, по който Вие предстои да бъдете страна или сте страна по същия. Също така получаваме Ваши лични данни от Вас по Ваше искане и съгласие за целите на контакт с Вас и получаване от Вас на информация за текущи и/или предстоящи наши семинари, събития и други инициативи.

Освен от Вас като субект на данни,  лични данни  бихме могли да получим и от други администратори на лични данни и/или от обществено достъпни източници, когато това е необходимо за изпълнение на целите, за които се събират и обработват данните, при съблюдаване на приложимите норми и принципи за обработване и защита на личните Ви данни.

 1.  Получатели или категории получатели, на които предоставяме личните Ви данни:

Лицата, пред които бихме могли да разкриваме Вашите лични данни са:

 • служители на Дружеството, притежаващи необходимата квалификация, отговорност и задължение по обработване и защита на Вашите лични данни, за целите на сключване, изпълнение и прекратяване на договорите помежду ни;
 • извън структурата на Дружеството личните Ви данни биха могли да бъдат предоставяни на лица, обработващи лични данни (физически, юридически и др.) или други администратори, съответно съадминистратори, включително, но не само лица, осъществяващи дейности по обработка на финансово-счетоводни документи, счетоводни и/или данъчни консултанти, юридически консултанти, банкови институции (при извършване на банкови разплащания), изпълнители по договори за друг вид услуги, например информационни технологии (при съответната необходимост), преводачи (при необходимост от превод), туристически и туроператорски агенции (при провеждане на различни съвместни инициативи с такива агенции), доставчици на пощенски и куриерски услуги (за целите на кореспондения помежду ни) и др. Посочените лица получават съответните лични данни при стриктно спазване от наша страна на принципа „необходимост да се знае“, обработват данните по наши указания (когато са обработващи) и/или въз основа на техни нормативни задължения (като самостоятелни администратори или съадминистатори с нас) и са обвързани от съответните договорни и/или законови задължения да извършват обработването при спазване на приложимото местно и европейско законодателство за защита на данните;
 • при изпълнение на законовите си задължения, основно в сферата на осигурителното и данъчното законодателство (когато съответните Ваши взаимоотношения с нас го изискват), ние сме задължени да предоставяме някои от Вашите данни на съответните законово определени публични органи и институции, като например Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт и др., като при предоставяне на данните ние зачитаме и Вашето право на тяхната защита и предоставяме единствено изискуемите от правните норми данни;
 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации:

„Ливинг Лайф“ ЕООД не предава Вашите лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране:

„Ливинг Лайф“ ЕООД не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. Последици при непредоставяне на съответните лични данни:

Непредоставянето на съответната Ваша лична информация може да ни попречи надлежно да сключим, изпълним или съответно прекратим договора си с Вас и/или да ни попречи да спазим законово изискване, например за издаване на надлежна фактура за целите на счетоводната отчетност, да изчислим и надлежно декларираме Вашите осигурителни вноски и/или да извършим надлежно банково разплащане. Непредоставянето от Ваша страна на Ваши данни, които Вие ни предоставяте по Ваша инициатива и съгласие, като данни за контакт и/или друга информация, би довело до невъзможност или ограничение на възможността ни за осъществяване на контакт с Вас по отношение на настоящи или бъдещи наши инициативи, събития или семинари и/или до изпращане до Вас на различна кореспондения, когато това се налага да бъде извършено чрез доставчици на пощенски и куриерски услуги.

 1. Промяна на целите:

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба и ще поискаме Вашето изрично съгласие за това, ако е необходимо съгласно приложимото законодателство.

 1.  Как ще използваме особено чувствителните лични данни?

Специалните категории от особено чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита, като ние не изискваме предоставянето на такива данни и не възнамеряваме да събираме и обработваме такива данни, освен при наличие на наше законово задължение за това и/или в случаите, когато Вие, по Ваша собствена инициатива и желание ни предоставите такива данни.  В тази връзка е възможно да обработваме специални категории лични данни на следните основания:

 • В ограничени случаи при предоставяне по Ваше желание и инициатива на такива данни въз основа на Вашето изрично съгласие за обработването им за една или повече конкретни цели;
 • За спазването на нашите задължения, съответно упражняването на Вашите специални права съгласно осигурителното законодателство и социалната закрила (в относимите случаи);

Чувствителните лични данни се обработват само и единствено за целите, за които са предоставени от Вас и доколкото са необходими за постигането на тези цели. Когато липсва необходимост и законово задължение за обработване на такива данни същите не се обработват от наша страна.

 1. Нашите задължения, когато личните данни не са получени от Вас като субект на данните:

С изключение на случаите, предвидени в чл. 14, параграф 5 от ОРЗД, „Ливинг Лайф“ ЕООД в качеството на администратор, обработващ лични данни, ще Ви информира в разумен срок след получаване на Ваши данни от друго лице относно:

 • данните, които ни идентифицират като администратор и координатите за връзка с нас и нашия представител;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и за правното основание за обработването;
 • съответните категории лични данни, които са получени;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни ще бъдат разкрити – ако е приложимо;
 • намерението на администратора да предаде данните на трета държава или международна организация – ако е приложимо;
 • срока, за който ще се съхраняват личните данни или критерия за определянето му;
 • когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или тези на трета страна – законните интереси, преследвани от нас като администратор или от съответната трета страна;
 • съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването, и правото да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
 • когато обработването се извършва въз основа на предоставено от Вас съгласие за това – съществуването на право за Вас да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви за периода преди то да бъде оттеглено;
 • правото на подаване на жалба до надзорен орган;
 • източника на личните данни и ако е приложимо – дали данните са от публично достъпен източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

Получените от други лица лични данни ще останат поверителни при спазване на законовото задължение на администратора за поверителност.

 1. Информация, свързана с присъди и нарушения:

Ние можем да получаваме и ползваме  информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.

 1. Споделяне на данните:

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква от приложимото законодателство, когато е необходимо за администрирането на правоотношението помежду ни и/или когато имаме съответен легитимен интерес за това. Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, лица, предоставящи счетоводни, правни и данъчни услуги, IT, банки, преводачи, туристически и туроператорски агенции, доставчици на пощенски и куриерси услуги и други. „Ливинг Лайф“ ЕООД ще предоставя Ваши лични данни на други администратори и/или обработващи на основание на Ваше искане, съгласие, легитимен интерес или задължение, предвидено в съответното законодателство, както и на други основания съгласно приложимите норми от националното и европейското законодателство, при стриктно спазване на принципа „необходимост да се знае“ и единствено за съответните легитимни цели.

 1. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги и други лица са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Когато тези лица действат като обработващи данните те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили като администратор и в съответствие с нашите инструкции, а когато действат като съадминистратори с нас - за целите, които общо сме определили и съобразно законовите си задължения и отговорности. Когато посочените лица са самостоятелни администратори същите са обвързани на самостоятелно основание от всички приложими норми на местното и европейското законодателство за защита на данните и са задължени да ги спазват.

 1. Сигурност на данните:

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или нерегламентирано предоставяне на Вашите лични данни на неоторизирани лица. В допълнение, ние осигуряваме достъп до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които им е строго необходимо за изпълнение на целите на обработването на Вашите лични данни и единствено в съответната необходима степен. Тези лица  са обвързани от законови и/или договорни задължения за поверително третиране и защита на Вашите лични данни.

 1.  Съхранение на данните:

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които са събрани, включително, за да спазим изискванията на осигурителното, данъчното, счетоводното и останалото приложимо законодателство, съответно да защитим нашите легитимни интереси.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди в следствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

След прекратяването на взаимоотношенията Ви с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания. Данните, обработвани за счетоводно-финансови, осигурителни и данъчни цели ще съхраним в рамките на законовите срокове, в които ние сме длъжни да ги съхраняваме. Данните, събрани и обработвани с цел изпълнение на договорните отношения помежду ни ще съхраним в рамките на законово предвидените давностни срокове, като се отчита и предвиденото в закона тяхно спиране и прекъсване. Данните, които Вие по Ваше желание ни предоставяте като данни за контакт с оглед Ваша информираност за предстоящи наши инициативи, събития и семинари ще съхраняваме до момента, в който Вие не оттеглите съгласието си за обработването им от наша страна, но не повече от изтичането на разумен срок от последно проявен от Вас интерес към нашата дейност и инициативи. След изтичане на съответния период за съхранение, регламентиран в закон и/или в нашите политики, Вашата лична информация ще бъде унищожена по сигурен начин.

 1. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване:

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Моля, уведомявайте ни своевременно при всяка промяна във Вашите лични данни, когато същата ни е необходима с цел изпълнение на законово задължение и/или изпълнение на договорните взаимоотношения помежду ни. По Ваше желание бихте могли да ни уведомявате и за промяна на данните за контакт с Вас, когато същите са променени и желаете да продължите да продължавате информация от нас за наши семинари, събития и други инициативи. В случай, че Вашите данни са променени и вече не желаете да получавате от нас подобна информация, моля, да ни уведомите надлежно, за да предприемем действия по прекратяване на съхранението и.

Вашите права във връзка с личните Ви данни са:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка;
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка неточна информация за Вас и да попълним наличните непълни лични данни предвид целите на обработването;
 • Изтриване („право да бъдеш забравен“): това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. Обработката следва да бъде прекратена ако не са налице съответните законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или не е налице обработване за целите на установяване, упражняване и защита на правни претенции;
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. Когато обработването е ограничено, с изключение на съхранението им, тези данни се обработват само с Ваше съгласие или за целите на установяване, упражняване и защита на правни претенции, за защита правата на друго физическо или юридическо лице или поради основания от обществен интерес за Съюза или държава членка;
 • Пренасяне на данните: това право Ви дава възможност в случаите, посочени в чл. 20 от ОРЗД, да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте ни предоставили, в  структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изискате от нас да предоставим Вашите данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с представляващия администратора на лични данни. При такова искане от Ваша страна е възможно да е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

 1. Право да оттеглите съгласието си:

В случаите, в които Вие сте предоставили съгласието си за събирането и обработката на Ваши лични данни за конкретна цел/цели, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с представляващия администратора на лични данни. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля, имайте предвид също, че оттеглянето на съгласието на засяга законосъобразността на обработката, основана на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 1. Право на жалба до надзорен орган:

Жалба по отношение на обработването на личните Ви данни може да подадете до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, е-mail: kzld@cpdp.bg, факс: 02/91-53-525, електронна страница: www.cpdp.bg.

 1. Промени на това известие:

Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време, като надлежно Ви информираме за съответните промени.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram